Doen waar we goed in zijn

mentorschap

Wat is mentorschap?

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en vermogen gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan hierbij om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, comateuze patiënten, maar ook om oudere mensen die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Gedacht kan worden aan de situatie wanneer er een keuze gemaakt dient te worden tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of wanneer het gaat om een medische behandeling.

Hoe verloopt een aanvraag?

Indien betrokkene hiertoe in staat is kan de deze zelf het mentorschap aanvragen bij de rechtbank. Indien betrokkene niet zelf in staat is het verzoek in te dienen kan het dit door zijn/haar partner worden ingediend. Tevens kan het verzoek door familieleden tot in de vierde graad worden ingediend. Het gaat hierbij om ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen alsmede broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Indien betrokkene nog minderjarig is, kan ook de voogd het verzoek tot instellen mentorschap indienen. Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd.

In alle gevallen kunnen wij desgewenst ondersteuning beiden in het verzorgen van het verzoek tot instelling mentorschap.

Wat zijn de taken van de mentor?

De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. Een mentor betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn beslissingen. Tot de taken van een mentor behoren het regelen van zorg met zorgverleners, het onderhouden van persoonlijk contact met betrokkene, het vertegenwoordigen van de betrokkene bij gesprekken en overleggen, het ingrijpen als er niet de juiste zorg geleverd wordt en eventueel ingrijpen bij situaties die niet goed zijn voor de betrokkene (bijvoorbeeld als zelfstandig wonen onverantwoord is).

De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden betrokkene te bevorderen. Ook heeft de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijke vlak de belangen van betrokkene in de gaten te houden en hem/haar raad te geven. De mentor heeft alle bevoegdheden die deze in het belang van zijn taak nodig heeft. Hierbij geldt dat beslissen in hoogst persoonlijke aangelegenheden niet mogelijk is. Bij hoogst persoonlijke aangelegenheden dient men te denken aan het indienen van een echtscheidingsverzoek, het laten erkennen van een kind, het doen van een donorregistratie, het opstellen van een euthanasieverklaring, het (laten) opstellen van een testament of het nemen van een beslissing over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Met het zorgplan of behandelingsplan mag de mentor instemmen (met uitzondering van hoogst persoonlijke aangelegenheden die daarin zijn opgenomen, zoals de levensbeëindiging van de betrokkene). In een dergelijke situatie heeft datgene wat de mentor zegt de status van advies.

contact

Wilt u meer informatie? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.