Klachtenreglement

Algemene bepalingen

Artikel 1

1.1 In deze regeling wordt verstaan onder:

• De organisatie: Finad Dienstverlening;

• Bewindvoerder: de natuurlijke persoon die het daadwerkelijke werk uitvoert en hiervoor verantwoording draagt;

• Budgetbeheerder: de natuurlijke persoon die mede-eigenaar is bij Finad Dienstverlening;

• Klager: de persoon die een klacht indient;

• Rechthebbende: iedere persoon van wie (een deel van) het bezit door de rechter onder het bewind van de bewindvoerder is gesteld, of de persoon voor wie Finad Dienstverlening het inkomensbeheer uitvoert;

• Bezwaar: een geschil tussen een rechthebbende zijn bewindvoerder;

• Klacht: de beschrijving van hetgeen waarmee de klager het oneens is.

Artikel 2

2.1 De klachtenregeling is uitsluitend bedoeld voor rechthebbenden die onder bewind staan bij de bewindvoerder of onder budgetbeheer vallen bij de organisatie. Rechthebbenden kunnen zich door een wettelijke vertegenwoordiger bij laten staan.

Bezwaren

Artikel 3

3.1 Een bezwaar wordt na ontvangst uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling genomen door de bewindvoerder of haar vervanger. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de rechthebbende op te lossen.

3.2  Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.

3.3 De rechthebbende ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgedaan. Is de rechthebbende niet tevreden gesteld dan kan hij een klacht indienen.

Klachten

Artikel 4

4.1 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk bij de organisatie worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• de klacht.

4.2 Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Artikel 5

5.1 De bewindvoerder of haar vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel.

Artikel 6

6.1  De klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, behandeld door de bewindvoerder of haar vervanger, echter met inachtneming van het volgende:

a. de bewindvoerder of haar vervanger hoort de rechthebbende,

b. de bewindvoerder of haar vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt

het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de rechthebbende.

6.2  De bewindvoerder of haar vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling;

b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft;

c. na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

6.3  De klager wordt altijd schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van

de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

6.4  Behandeling van de klacht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen uit de Wet

Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 7

7.1 Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

• de rechthebbende zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;

• de klacht anoniem is;

• het feit waarover geklaagd wordt langer dan één maand voor indiening heeft plaatsgevonden.

7.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8

8.1 Alle bezwaren en klachten van rechthebbenden worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de rechthebbende worden gevraagd.

Artikel 9

9.1 De bewindvoerder archiveert de klachten. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Slotbepaling

Artikel 10

10.1 Deze regeling treedt in werking op 01-12-2015 en geldt voor onbepaalde tijd.