budgetbeheer

algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Finad Dienstverlening, gevestigd te Zoetermeer, Kamer van Koophandelnummer: 53001583, BTW-nummer: 850703803B01.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst budgetbeheer die gesloten is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kunnen partijen zich wenden tot de bevoegde rechter te Den Haag. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst budgetbeheer is van kracht als deze overeenkomst getekend bij opdrachtnemer in bezit is.

Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

4.1 Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante gegevens van opdrachtgever die betrekking hebben op de werkzaamheden voor opdrachtgever. Ook zullen de gegevens van opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handelingen, opgenomen worden in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer.

4.2 Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

4.3 Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

4.4 Opdrachtnemer respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.5 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van de overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden heeft verkregen aan opdrachtgever en/of derden te retourneren.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

5.2 Opdrachtgever is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan opdrachtnemer mede te delen.

5.3 Opdrachtgever blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.

5.4 Opdrachtgever verplicht zich tegenover opdrachtnemer geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan, tenzij opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op (een) bankrekening(en) en/of (een) girorekening(en).

5.5 Opdrachtgever zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt doorgestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar opdrachtgever betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

5.6 Opdrachtgever dient altijd telefonisch, per e-mail, schriftelijk of per fax bereikbaar te zijn.

Artikel 6. Financieel plan

6.1 Opdrachtnemer stelt in samenspraak met opdrachtgever een financieel plan op. De inkomsten en uitgaven van opdrachtgever vormen de basis voor het opstellen van het financieel plan.

6.2 Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en uitgaven van opdrachtgever met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel plan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet-maandelijks karakter hebben, wordt hiervoor door de bewindvoerder een bedrag gereserveerd.6.3 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan.

6.4 In het financieel plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus niet gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

7.2 In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

7.3 Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan opdrachtnemer ter behandeling werden overgedragen.

7.4 Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst die met opdrachtgever is gesloten.

7.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, van wie opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar wie opdrachtnemer heeft doorverwezen.

7.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door opdrachtgever schade wordt geleden door opdrachtgever. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten indien opdrachtgever verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

7.7 Voor zover sprake is van een omstandigheid die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer,  dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door opdrachtnemer is betaald aan opdrachtgever gedurende de lopende overeenkomst budgetbeheer.

7.8 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in bewerking nemen en behandelen van door opdrachtgever aangeboden stukken.

Artikel 8. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te ontbinden, indien:

a) opdrachtgever komt te overlijden;

b) opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;

c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of nadien, haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt.

8.2 Opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door opdrachtgever in behandeling gegeven zaken.

Artikel 9. Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden.

9.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).

9.2 Indien opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient opdrachtgever zijn bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.